Platform Ondernemend Utrecht logo

Platform Ondernemend Utrecht
secretariaat: p/a Lindelaan 17
3828 CD Hoogland
email: contact@ondernemend-utrecht.nl

Tien puntenlijst van Platform Ondernemend Utrecht voor de verkiezingen van de gemeenteraad in 2014

 1. Een betrokken ambtelijke en bestuurlijke organisatie met veel aandacht voor de economische ontwikkeling van Utrecht.
 2.  Positief imago bevorderen door “Utrecht bereikbaar, tijdig en op tijd” als trekker voor het bedrijfsleven te realiseren. Dit betreft zowel de fysieke bereikbaarheid (met de fiets, het openbaar vervoer en de auto) als het luisteren naar de wensen van de ondernemers (“rode loper”), snelle en heldere procedures en meedenken om zaken te realiseren.
 3.  Stadspromotie. Regie voeren op het behoud en de verbetering van het vestigingsklimaat in de stad Utrecht en de regio. Hierbij zou Utrecht als centrumstad het voortouw moeten nemen om in samenwerking met de omliggende gemeenten, bedrijven en instellingen een strak acquisitieplan te maken. Daarnaast is het uiteraard nodig om de stad Utrecht in brede zin voor een ieder te promoten.
 4.  Bereikbaarheid. Spoedige voltooiing van de Ring van Utrecht  met voldoende capaciteit en goede geleiding van het verkeer met actuele informatie naar de bestemming. Het realiseren van parkeermogelijkheid aan de oostzijde van de binnenstadstad, het kritisch volgen van de parkeerdruk op de verschillende bedrijventerreinen en voorzien in tekorten. Faciliteren van multimodale bereikbaarheid door water- en railbereikbaarheid te vergroten.
 5.  Realiseren van de actiepunten uit de economische agenda, samen met het bedrijfsleven.
 6. Kwaliteit van de openbare ruimte en revitalisering. Blijven investeren in de binnenstad/winkelgebieden, bedrijventerreinen en kantorenparken door middel van gerichte revitaliseringsprojecten met aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De overlast van gestalde fietsen drastisch verminderen. Beperken van de overlast van “werk in uitvoering”. M.b.t. “Schoon, Heel en Veilig” speelt het Ondernemersfonds een belangrijke rol. Reeds nu dient de voortzetting hiervan voorbereid te worden.
 7.  Flexibilisering van bestemmingsplannen en functiemogelijkheden in samenhang met de visie werklocaties. Aandacht voor starters (o.a. zzp-ers) door te faciliteren in werk-, vergader- en ontmoetingsruimten als onderdeel van het stimuleren van “werken in de wijk”.
 8.  Stimuleren van de werkgelegenheid door een goede afstemming van vraag en aanbod en gerichte scholing van personeel.
 9.  Verduurzaming blijven bevorderen door o.a. in bestekken en bij gunning van werkzaamheden hier aandacht aan te besteden.
 10.  Reduceren van de regeldruk teneinde ondernemers ruimte te geven om te ondernemen. Nieuwe regels toetsen op de administratieve consequenties voor het bedrijfsleven.

Ad  1. Aan de versterking van de afdeling EZ (op projectbasis) hechten wij zeer en daarnaast zien wij graag, dat bestuurders direct aanspreekbaar en goed toegankelijk zijn voor de ondernemers, hun ondernemersverenigingen en voor de grote werkgevers in de stad. Laat de burgemeester en de wethouders allemaal een soort “accountmanager” zijn voor een aantal ondernemersverenigingen en grote werkgevers.

Ad  2. Te veel staat Utrecht bekend als een niet bereikbare stad in fysieke zin. Bereikbaarheid is cruciaal voor een goed functionerende economie. Daarnaast is het versterken van de positie van Utrecht door snel en gecoördineerd in te spelen op vragen van het bedrijfsleven  (zowel bestaande als nieuw te vestigen bedrijven) een must. Voorts is versterking van de marketing om congressen naar Utrecht te halen nodig. Dit levert hotelcapaciteit op en ambassadeurschap van hoogwaardige bezoekers. Een tweede tram naar het USP via Rijnsweerd en zo mogelijk ook doorgetrokken naar Zeist en De Bilt verstevigt het bereikbaarheidsimago.

Ad  3. Utrecht heeft alles te bieden (“Utrecht heeft goud in handen, maar moet het verzilveren”). Er waren in het verleden nog nooit zoveel bedrijven op zoek naar andere huisvesting, dus proactief acteren en waar mogelijk regels flexibiliseren (zie 7). Een expatdesk dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden en als er locatieproblemen zijn, dat stelt het USP graag ruimte beschikbaar.

Ad  4. Bij de voltooiing van de Ring Utrecht dient een snelle start gemaakt te worden met de verbetering van de NRW en de verbreding van de A27. Goede aansluitingen op het regionale en lokale wegennet (A27; Rijnsweerd en USP met daarbij een P&R-voorziening zoals er nu bij de A28 komt). Voorts is uitbreiding van elektrische fietsenplannen nodig voor de gehele regio om de auto druk te reduceren. Bij multimodaliteit speelt het Industrieterrein Lage Weide een cruciale rol, samen met Het Klooster in Nieuwegein. Mede in het licht van capaciteit van de wegen en duurzaamheid is een modal shift naar rail en water zeer gewenst. Lage Weide is een goede banenmotor, ook wat betreft de maakindustrie, en dat dient zo te blijven.

Ad  5. Bij het uitwerken van de economische agenda is samenwerking met het bedrijfsleven nodig en dienen meetmomenten vastgelegd te worden om voortgang en effecten in beeld te brengen.

Ad  6. De binnenstad van Utrecht is de etalage van de stad en bepalend voor het imago. Ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid gaan hier hand in hand. Dit geldt evenzeer voor de bedrijventerreinen en kantorenparken. Zoals in het Centrum “centrum management” bestaat, is het goed om voor bedrijventerreinen en kantorenparken parkmanagement te organiseren. Niet alleen revitalisering, maar ook het blijvend bewaken van de omgevingskwaliteit is nodig. Het ondernemersfonds speelt een belangrijke rol bij o.a. het realiseren van “schoon, heel en veilig” en zal gecontinueerd moeten worden. Het beperken van de overlast bij werk in uitvoering is te reduceren door in bestekken hoge eisen te stellen m.b.t. de bereikbaarheid en de aannemer hier verantwoordelijk voor maken. Ook communicatie is essentieel.

Ad  7. Juist in deze tijd van economische tegenwind is flexibilisering van groot belang. De tijd van  precies regelen waar welk soort bedrijf zich moet vestigen, is voorbij. Bij bestemmingswijzigingen van kantoorpanden in bijvoorbeeld hotel/short stay-voorzieningen of in studentenhuisvesting is flexibel en snel  acteren nodig (goede voorbeelden zijn er reeds in Utrecht). Overigens dienen geen concessies gedaan te worden aan veiligheid en milieu. Een heel specifieke behoefte voor een “acceleratorgebouw” voor startende en doorgroeiende Life Science bedrijfjes is er op het USP.

Ad  8. Er moet structureel overleg zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven zodat scholen weten, waar bedrijven om vragen.

Ad  9. In de puntentelling bij aanbestedingen is het gewenst om duurzaamheid mee te nemen, waarbij aan de orde is hoe een bedrijf in het verleden, heden en toekomst zich qua duurzaamheid manifesteert. Stimulering van duurzame bedrijfsvoering en innovatie blijft van groot belang, waarbij wel de maatschappelijke kosten en baten in beeld moeten zijn en de business-case voor bedrijven positief zal moeten zijn om tempo te kunnen maken.

Ad 10. Gelet op de huidige leegstand en de economisch moeilijke tijd is het nodig regels m.b.t. het gebruik van bedrijfsruimtes te verruimen (zie ook onder 7).

(versie 28 mei 2013)

Ondernemers zijn optimistisch, er is al genoeg slecht nieuws. Wees dus positief!