Platform Ondernemend Utrecht  logo

Platform Ondernemend Utrecht
secretariaat: p/a Lindelaan 17
3828 CD Hoogland
email: contact@ondernemend-utrecht.nl

Belangrijke elementen die dienen te worden mee genomen in de profielschets van de nieuwe burgemeester van Utrecht.

Het is Utrecht de laatste jaren economisch redelijk goed gegaan zonder daadkrachtig beleid, regie en facilitering vanuit gemeentebestuur. De economische crisis in de wereld en Europa zijn echter ook aan de stad Utrecht niet voorbij gegaan en, hoewel de geografische ligging, de demografie en het opleidingsniveau van Utrecht goede kansen bieden, staan vele ondernemingen onder grote druk en vechten om te overleven. Er zijn diverse initiatieven in voordbereiding om de economische situatie te keren en de ondernemers in Utrecht nieuwe kansen te bieden. Wij herkennen het beeld dat Utrecht veel meer potentie heeft dan wij op dit moment benutten maar moet en willen deze kansen wel weten te verzilveren.   Door middel van deze notitie presenteren wij vanuit de optiek van het bedrijfsleven, in grote lijnen het profiel van de nieuwe burgemeester:   De nieuwe burgemeesterzal de mentaliteit moeten bezitten om te initiëren,te investeren en voorop te gaan als boegbeeld van de stad en de verbindende schakel in de stad en regio.   Hoofdthema’s zijn:

  • terugdringen van versnippering en meer coordinatie en regie op initiatieven en acties: werken aan een centrale agenda voor de stad
  •  meer regie op samenwerking met en participatie van het bedrijfsleven ten aanzien van economisch beleid
  •  leggen van verbinding tussen kennis, sport, cultuur en bedrijfsleven in de stad.

Vorenstaande hoofdthema’s vragen om een burgemeester die bij uitstek in staat is de verbindingen in de stad te leggen, te verstevigen en te verzilveren. In breder stads- en provinciaal belang kunnen denken en deze overtuiging kunnen uitdragen aan gemeentebestuur, provinciebestuur, bedrijfsleven, kennisinstellingen, sport - en cultuursector. Wij kunnen als stad alleen succesvol zijn als wij deze verbindingen weten te verzilveren. Denken in cross-overs, niet traditionele samenwerkingen en vernieuwing in de stad. Het collectief is sterker dan de som van de individuele sectoren.   Onderstaand hebben wij vervolgens een aantal prioriteiten weergegeven die naar onze mening hoog op de agenda voor de toekomstige burgemeester moeten staan.

  1. Promotie van Utrecht De nieuwe burgemeester zal met elan de stad Utrecht verder op de kaart dienen te zetten. Utrecht heeft zowel qua wonen, werken en recreëren en mede door zijn centrale ligging alles in zich om het meest positieve imago van de grote steden in Nederland uit te stralen, hetgeen ook uit recente onderzoeken blijkt. Toch staat Utrecht ook bekend als slecht bereikbaar en wat kleurloos. We zullen deze negatieve beelden moeten bestrijden door woorden en daden en een meer dan volwaardige speler in de Randstad te midden van de “grote vier” moeten zijn en blijven. Wat ons betreft dient Utrecht een mentaliteitssprong te maken en zich op tal van terreinen ambitieus te gedragen, voorop gegaan door een even ambitieuze burgemeester. Hij/Zij is een echte leider die boven de partijen staat, zich niet opzij laat zetten en Utrecht echt op de kaart weet te zetten.
  2. Goede contacten met het bestaande bedrijfsleven Wij verwachten een aanspreekbare burgemeester niet alleen voor de burgers maar ook voor het bedrijfsleven. Hij/zij verschijnt gevraagd of ongevraagd op netwerkbijeenkomsten van het bedrijfsleven. Contact met het bedrijfsleven is voor de nieuwe burgemeester een tweede natuur. Economie staat bij de nieuwe burgemeester hoog in het vaandel wetende dat een goed functionerend bedrijfsleven een randvoorwaarde is voor de welvaart van de stad met al zijn mooie kunst- en cultuuruitingen. Ook zal een gewaardeerd bedrijfsleven graag iets terug willen doen voor de stad op het gebied van vele sociale onderwerpen. Hij/zij draagt dit ook uit binnen gemeentebestuur met als doel de economische ontwikkeling van de stad een hogere prioriteit binnen de stad Utrecht te geven.
  3. Voor de economische ontwikkeling en het vestigingsklimaat voor bedrijven van Utrecht is het samen optrekken met de (regio)gemeente(n) rondom Utrecht van cruciaal belang. Als centrumstad zal Utrecht het voortouw moeten nemen om in samenwerking met de omliggende gemeenten, bedrijven en instellingen een strak acquisitieplan op te stellen voor het aantrekken van bedrijven. Het bedrijfsleven wil graag participeren en meer regie nemen bij het economisch- en acquisitiebeleid van de stad en regio. De burgemeester speelt hier een initiërende en verbindende rol. Hij/Zij ondersteunt de werkzaamheden. Hij/zij stelt duidelijke doelen en blijft dit ook monitoren. Naast deze acquisitieplannen is het van belang dat de nieuwe burgemeester zich inzet voor de bestrijding van de versnippering in de stad, de bureaucratie en de reductie van overbodige en flexibilisering van bestaande regelgeving teneinde bedrijven en werkgelegenheid meer kansen te geven.
  4.  Bereikbaarheid Hoewel stappen zijn en worden gezet om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren zijn we er nog niet. Een spoedige voltooiing van de Ring van Utrecht, de capaciteit van de aansluitingen hierop en de goede verwijzingen naar de stadsdelen en naar voldoende parkeermogelijkheden zijn van eminent belang. Wij verwachten van de burgemeester dat hij/zij zich inzet voor de goede bereikbaarheid van Utrecht en mobiliteit hoog op de agenda houdt.
  5. Verduurzaming en “schoon, heel en veilig”. Een belangrijk onderwerp bij verduurzaming is revitalisering en herstructurering van de verouderende onderdelen van de stad en het bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte in plaats van direct naar nieuwe locaties uit te kijken. Ook een schone stad is van groot belang (fijnstof). Hierbij dienen de te treffen maatregelen vooraf op hun maatschappelijke effecten getoetst te worden. Ook heel en veilig zijn belangrijke kwaliteiten voor burgers en bedrijven. Wij verwachten van een burgemeester, dat hij/zij zich persoonlijk strek maakt voor deze thema’s. 

14 juni 2013

Ondernemers zijn optimistisch, er is al genoeg slecht nieuws. Wees dus positief!